Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ).Wymagane dokumemnty

1) Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
2) Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny w tym dowody otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
3) W przypadku kombatantów zaświadczenie potwierdzające uprawnienie lub legitymacja kombatanta
4) W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na złożenie wniosku przez opiekuna w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

Miejsce złożenia dokumentów w Kaliszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu: ul. Obywatelska 4 pokój nr 1, tel centrala: 62 757 45 10,
pokój nr 9: 506 162 485
ul. Graniczna 1 (wejście od ul. Dobrzeckiej) pokój nr 1 (informacja) tel. 506 161 964

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych :

DPS KALISZ

UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 133 i 132

TEL 0-62 767-30-16 wew.114 lub 105

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
od 01.02.2022 wynosi: 5247,63  zł i ulega zmianom w każdym roku.