Załącznik do zarządzenia

Prezydenta Miasta Kalisza

Nr 183/2009 z dnia 17.04.2009r

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej

w Kaliszu

 

ROZDZIAŁ  I

 Postanowienia ogólne

 §  1.

 

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu  zwany dalej „ Regulaminem” określa zasady wewnętrznej

organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

  

§  2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza,

2)       Dyrektorze – należy  przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

3)       Zastępcy Dyrektora - należy  przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

4)      Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu,

5)   Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, zespół lub samodzielne stanowiska pracy w Domu,

6)  Kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć kierowników działów, zespołów.

 

ROZDZIAŁ  II

 Organizacja Domu   

 

§ 3.

 

1.      Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej.

2.    Dom jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu dla 180 osób przewlekle    somatycznie chorych,

      dorosłych, obojga płci,  wymagającym całodobowej opieki  z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

3..  Siedziba Domu mieści się w Kaliszu.

 

        § 4.

 1.  Struktura Organizacyjna Domu:

1) Dyrektor,

2) Zastępca dyrektora,

      3) Główny księgowy,

4) dział socjalno – terapeutyczny,

5) dział finansowo – księgowy,

6) dział gospodarczy,

      7) zespoły pielęgnacyjno – opiekuńcze:

      a) I   zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy,

      b) II  zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy,

      c) III zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy,

8) stanowisko ds. administracyjnych,

9) stanowisko ds. kadrowych,

    10) stanowisko ds. organizacyjnych,

    11) stanowisko ds. BHP,

    12) kapelan.

2.  Komórkami organizacyjnymi Domu kierują:

1)  działu – kierownik działu,

2)  zespołu -  kierownik zespołu.

3.  Schemat organizacyjny Domu stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

 

            Rozdział III

 Zasady kierowania Domem

oraz kompetencje kierowników komórek organizacyjnych

 

§ 5.

 

1.      Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kalisza.

2.      Dyrektor  kieruje Domem przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów.

3.      Dyrektor kieruje Domem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

4.      Do Dyrektora Domu należy w szczególności :

1)    organizowanie pracy Domu,

2)    wykonywanie czynności w sprawach z zakresu  pracy za pracodawcę oraz prowadzenie polityki kadrowej Domu,

        między innymi powoływanie Zastępcy Dyrektora

3)    zarządzanie mieniem Domu i reprezentowanie go na zewnątrz w ramach    pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.3,

4)    ustalanie planów dochodów i wydatków Domu oraz ponoszenie odpowiedzialności za finanse Domu,

5)    sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Domu,

6)    wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

7)    nadzór i kontrolowanie pracy działów i stanowisk pracy, bezpośredni nadzór nad:    a)  działem gospodarczym,

       b)  stanowiskiem ds. kadrowych,

       c)  stanowiskiem ds. administracyjnych,

       d)  stanowiskiem ds. organizacyjnych,

       e)  kapelanem,

8)   nadzorowanie pracy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

5.      Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Z-ca Dyrektora, a w razie jego nieobecności  inny upoważniony przez

      Dyrektora pracownik. Upoważnienie do zastępowania powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach

      osobowych osoby upoważnionej.

  

§ 6.

 

  Do zadań Zastępcy Dyrektora  Domu należy w szczególności :

     1)  ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Domu oraz Głównym Księgowym,

     2)  zastępowanie  Dyrektora   Domu podczas jego nieobecności,

     3)  koordynowanie działalności oraz bezpośredni  nadzór nad realizacją zadań :

             a)  działu socjalno – terapeutycznego,

             b)  zespołów pielęgnacyjno – opiekuńczych,

       4)  współpraca z  Dyrektorem i kierownikami komórek  organizacyjnych Domu  w  zakresie planowania i realizacji

            najważniejszych zadań DPS,

       5)  podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania Domu.

                      

§ 7.

 

 1.  Do zadań Głównego Księgowego Domu należy w szczególności :

1)  prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi w tym   

     zakresie przepisami,

2)   kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą finansowo – księgową Domu,

3)   przygotowywanie projektu zasad rachunkowości i nadzór nad ich stosowaniem,

4)   pełnienie obowiązków kierownika Działu Finansowo – Księgowego,

5)   opracowywanie planów finansowych Domu,

6)   nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu Domu i przestrzegania dyscypliny finansowej.

2.  Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

  

§ 8.

 

1.  Do zadań kierowników działów należy w szczególności :

1)  organizowanie pracy podległych działów, koordynowanie działań

     i kontrola pracy pracowników działów,

2)  udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym

     i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne działy,

3)  nadzór nad kompleksowym realizowaniem zadań w powierzonym zakresie,

4)  nadzorowanie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw zgłaszanych przez mieszkańców Domu,

5)  ocena efektywności pracy podległych pracowników,

6)  wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników.

2.  Kierownika w czasie nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.

  

§ 9.

 

Do zadań kierowników zespołów należy w szczególności:

   1)  organizowanie i nadzorowanie pielęgnacji mieszkańców,

   2)   wydawanie środków pomocniczych i leków zleconych przez lekarza,

   3)  dbałość o zachowanie porządku i czystości w pokojach mieszkańców,

   4)  prowadzenie obowiązującej dokumentacji zespołu. 

 

 

§10.

 

Uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Domu.

 

 § 11.

 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

ROZDZIAŁ IV

 Zadania komórek organizacyjnych Domu

 

§ 12.

 

      Do zadań działu socjalno - terapeutycznego należy w szczególności :

 1)  opracowywanie i realizowanie planów indywidualnej opieki,

 2)  tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej  adaptacji mieszkańców oraz ich aktywizacji, a także  pomoc w zaspokajaniu potrzeb z uwzględnieniem  osobowości i zainteresowań mieszkańców,

3)  pomoc mieszkańcom w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi z rodzinami oraz integracja ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym,

4)  prowadzenie terapii zajęciowej stosownie do możliwości i potrzeb     

     mieszkańców,

5)  prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,

6)  dbałość o dobrą kondycję psychiczną i prawidłowe stosunki międzyludzkie  

      wszystkich mieszkańców oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,

7)      prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie potrzeb religijnych i duchowych mieszkańców.

                                                      

§ 13.

 

     Do zadań działu finansowo – księgowego  należy w szczególności :

 1)  prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2)  racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z  przyjętych planów,

 3)  prowadzenie gospodarki magazynowej i kasowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,

 4)  terminowe sporządzanie list płac,  list zasiłków chorobowych i rodzinnych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa finansowego,

 5)  organizowanie i rozliczanie inwentur zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 6)  prawidłowa i terminowa realizacja wszelkich zobowiązań finansowych.

  

§ 14.

 

     Do zadań działu gospodarczego należy w szczególności :

1)  dokonywanie  zakupów artykułów spożywczych i technicznych,

2)  wykonywanie usług pralniczych i szwalniczych dla mieszkańców Domu,

3)  utrzymywanie w stałej sprawności technicznej maszyn i urządzeń oraz dbałość o

           należytą ich eksploatację,

4)  utrzymywanie czystości i porządku  w obiektach Domu i na terenie posesji,

5)   przygotowywanie posiłków zgodnie z technologią i wydawanie ich

     mieszkańcom zgodnie z gramaturą, jadłospisami i zaleceniami dietetyka,

6)  analiza rynku pod kątem racjonalnego wykorzystania środków finansowych Domu,

 

7)  wykonywanie własnym środkiem transportowym przewozu mieszkańców Domu do   specjalistycznych poradni

     lekarskich i zakładów leczniczych oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

 

8)      wykonywanie przewozu osób niepełnosprawnych w ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy

     społecznej podległymi Miastu Kalisz.

                                                                                                          

               § 15.

 

     Do zadań zespołów pielęgnacyjno - opiekuńczych należy w szczególności:

 1)  opieka pielęgnacyjno – opiekuńcza, rehabilitacyjna , czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców,

 2)  zabezpieczenie mieszkańców w leki zlecone przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 3)  prowadzenie dokumentacji leczniczej mieszkańców,

 4)  wykonywanie zabiegów zlecanych przez lekarza,

 5)  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie czystości mieszkańców,

 6)  prowadzenie rehabilitacji i gimnastyki ,

 7) dbanie o stan sanitarno – porządkowy  w części zamieszkałej przez mieszkańców Domu,

 8)  sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami z uwzględnieniem zaleceń lekarza i opinii samorządu mieszkańców.

 

§ 16.

 

      Do zadań stanowiska do spraw administracyjnych należy w szczególności :

1)  obsługa centrali telefonicznej i faxu,

      2)  załatwianie spraw związanych z przygotowaniem pism, ich wysyłaniem

           i przyjmowaniem korespondencji,

      3)  kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i podstawowej  

           dokumentacji dotyczącej Domu.

 

 § 17.

 

      Do zadań stanowiska do spraw kadrowych należy w szczególności :

 1)  prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Domu,

 2)  prowadzenie dokumentacji akt osobowych w sposób  zgodny z przepisami w tym zakresie,

 3)  kompletowanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę chorobową i przekazywanie do ZUS,

 4)  prowadzenie archiwum Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 § 18.

 

      Do zadań stanowiska do spraw organizacyjnych należy w szczególności :

 1)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych i prowadzenie

      związanej z tym dokumentacji,

 2)  koordynowanie terminowej realizacji rocznego planu kontroli wewnętrznej oraz organizowanie zleconych

      przez dyrektora wewnętrznych kontroli bieżących,

 3)  przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

 4)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 

§ 19.

 

 Do zadań stanowiska do spraw BHP  należy w szczególności :

1)  nadzór nad przestrzeganiem  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Domu zgodnie z przepisami w tym

     zakresie,

      2)  organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników Domu w zakresie BHP,

      3)  prowadzenie dokumentacji Domu w zakresie BHP.

 

        § 20.

 

Do zadań kapelana  należy w szczególności :

1)      odprawianie Mszy św.  w kaplicy Domu,

2)      odprawianie nabożeństw pogrzebowych oraz dokonywanie pochówku na cmentarzu,

3)      organizowanie spotkań z mieszkańcami Domu dotyczących sfery duchowej,

4)      współpraca z pracownikami działu socjalno – terapeutycznego.

 

 

§ 21.

 

Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy  i wzajemnego informowania się o wszelkich sprawach

   istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Domu, a zwłaszcza dla optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.

 

 § 22.

 

Działalność pracowników Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

 

 

ROZDZIAŁ V

  

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych,

decyzji i aktów normatywnych

 

 § 23.

 

1.  Podpisywanie pism i udzielanie informacji:

1)  czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego stanowiące podstawę do otrzymania  

     lub wydania środków i materiałów podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy,

2)  w czasie nieobecności Dyrektora i Głównego Księgowego dokumenty bankowe podpisują osoby uprawnione

     na bankowej karcie wzoru podpisów,

3)  plany, sprawozdania, informacje i pisma różne wychodzące na zewnątrz Domu podpisuje Dyrektor,

4)  informacji o działalności Domu udziela  Dyrektor ,

5)  kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji z zakresu ich działalności,

6)  pozostali pracownicy Domu mają prawo udzielenia informacji za zgodą przełożonego z zakresu przydzielonych  im zadań.

 

2.  Udzielenie informacji może się odbywać z zachowaniem przepisów o ochronie  informacji niejawnych i ochronie danych

     osobowych.

  

ROZDZIAŁ  VI

 Kontrola wewnętrzna i zasady

Przyjmowania skarg i wniosków

 

 § 24.

 

  Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawują:  Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, kierownicy działów,

  kierownicy zespołów, zobowiązani do tego inni pracownicy oraz  powołane przez Dyrektora komisje.

 

§ 25.

Dyrektor Domu w drodze zarządzenia określa tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

 

§ 26.

 

1.   Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w komórkach organizacyjnych w godzinach pracy Domu.

2.   Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 27.

 

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje w godzinach urzędowania Dyrektor Domu.

 

    § 28.

 

Dom prowadzi rejestr wpływających skarg i wniosków.

  

ROZDZIAŁ VII

 Postanowienia końcowe

 

   § 29.

 

Obowiązki Dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników Domu, zasady dyscypliny oraz inne sprawy związane

ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Domu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

  

§ 30.

 

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Domu rozstrzyga Dyrektor.

 

 § 31.

 

Zasady rachunkowości Domu Dyrektor określi zarządzeniem.

 

 

§ 32.

 

Regulamin organizacyjny przygotowany przez dyrektora wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Prezydenta Miasta Kalisza.

  

§ 33.

 

Zmian w regulaminie organizacyjnym dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.